Privacy Policy

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Chinese Boeken Nederland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Chinese Boeken Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chinese Boeken Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Chinese Boeken Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen ven personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@chineseboeken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Registratie
Bij het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel moet u eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens alleen aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling die u bij ons plaatst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Chinese Boeken Nederland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
  • Afhandelen van de geplaatste bestelling(en).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal 2 jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden
Chinese Boeken Nederland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chinese Boeken Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chinese Boeken Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@chineseboeken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chinese Boeken Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chinese Boeken Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@chineseboeken.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging:    22 mei 2018